Frequently Asked Questions

Below are some of the frequently asked questions regarding SmileTrain Speech Journey (Filipino)


What is the name of the app?

How do I download it?

Do I need internet to use it?

Do we need to register?

Can I download it on my computer?

What kind of smartphone do I need to download the app?

My child does not have a cleft. Will he learn from using the app?

My child has not yet been operated on, can he use the app?

If I use the app, how long will it take for my child's speech to become normal?

Do I still need to see a SLP while using it?
What is the name of the app?

The name of the app is My SmileTrain Speech Journey (Filipino).

Ang pangalan ng app na ito ay My SmileTrain Speech Journey (Filipino)


How do I download it?

You can download the app via Google playstore or IOS Appstore.

Maaari mai-download ang app sa Google playstore o IOS Appstore.


Do I need internet to use it?

Internet is only required to download the app. You may use the app with or without internet connection.

Nangangailangan lamang ng internet sa pag-download ng app. Maari magamit ang app ng meron o walang internet connection.


Do we need to register?

If you register, you will be able to save your progress.

Kailangan ko bang mag rehistro?

Kung magrehistro kayo, makakapagsimula po kayo kung saan kayo natapos bago isara ang app.


Can I download it on my computer?

The app will only work on mobile devices such as smartphones, tablets and laptops.

Pwede ko bang gamiting ang app sa computer?

Ang app ay gagana lamang sa mobile devices katulad ng cellphone, tablet at laptop.


What kind of smartphone do I need to download the app?

Your phone must at least have 300 MB of storage space to download this app from the Playstore. It also requires Android version 4.1 and up.

Anong klaseng smartphone ang kailangan kong gamitin?

Kailangang may 300 MB na storage space ang inyong smartphone o tablet. Kailangang din ang gamit ninyo ay Android 4.1 pataas.


My child does not have a cleft. Will he learn from using the app?

The app was designed to help those with a repaired cleft palate to practice the accurate production of high pressure sounds. Although this app focuses more on speech, this may also help increase Filipino vocabulary in children. The app also contains stories featuring the culture and traits of Filipinos.

Walang cleft ang anak ko. Pwede ba niyang gamitin ang app?

Ang app na ito ay binuo upang matulungan ang mga batang naoperahan sa ngala-ngala na makapagensayo ng tamang pagbigks sa kanilang mga bahay. Bagamat ito ay para makatulong sa pagensayo ng tamang bigkas ng mga tunog, maari rin itong makatulong sa pagpapalawak ng bokabularyo sa wikang Filipino. Naglalaman din ang app na ito nga mga kwento na nagtataglay ng kultura at kaugaliang Pilipino.


My child has not yet been operated on, can he use the app?

Although the app has incidental language benefits, children with unrepaired cleft palate may not maximize the speech benefits of this app pre-surgery. Meanwhile, caregivers may watch the videos to help them better understand the proper speech sound production to prepare them and help their children with the placement of the articulators

Hindi pa naooperahan ang anak ko, pwede niya ba gamitin ang app?

Bagamat may mga iilang bagay na maaring matutunan ang inyong anak sa app na ito, hindi ito lubusang makakatutulong sa tamang pagbigkas hangga't hindi naooperahan ang ngala-ngala. Samantala, maaring panuorin ng mga magulang ang mga videos upang maintindihan ang tamang posisyon ng dila, labi, ngala-ngala sa pagbigkas ng mga tunog nang sa gayon ay maturuan at matulungan nila ang kanilang mga anak.


If I use the app, how long will it take for my child's speech to become normal?

Speech needs motor learning and motor memory. Techniques are necessary for a child to learn the proper production of sounds while number of repetitions greatly affects motor memory. There are a lot of factors that may affect your child's progress in speech, discuss this with your certified speech-language pathologist.

Kapag ginamit ko na ang app, ilang buwan bago magiging normal ang pananalita ng aking anak?

Ang pagsasalita ay nangangailangan ng motor learning at motor memory. Ang mga teknik ay importante upang matutunan ng bata ang tamang pagbigkas ng tunog habang ang pag-uulit naman ay makatutulong upang makasanayan niya ang tamang pagbigkas. Maraming bagay ang makakaapekto sa pagbuti ng pananalita ng inyong anak, talakayin ang mga ito kasama ang inyong certified speech-language pathologist.


Do I still need to see a SLP while using it?

Yes. Consult your SLPs (Speech Language Pathologist) before and while using the app. Use the techniques and strategies taught by your SLP.

Kumonsulta pa din sa inyo SLPs (Speech Language Pathologist) bago at habng ginagamit ang app. Gamitin ang mga teknik at stratehiya na ituturo ng iyong SLP.